Översyn av regelverk för kustfisket

Bestämmelserna för hur havsöringsfisket på Gotland får bedrivas är för närvarande ganska enkla.
Minimimåttet är 50 centimeter och under fredningstiden på hösten, 1 okt – 31 december, är allt fiske förbjudet inom de 25 fredningsområden som är utspridda runt ön (26 st inklusive Gotska Sandön). Det är i princip de regler du i nuläget måste känna till om du ska fiska öring med spö på Gotland. För nätfiske gäller förutom bestämmelserna om minimimått och fredningsområden även en begränsning om 180 meter nät per person och dygn.
Läs mer om nuvarande regelverk. 

Havs- och vattenmyndigheten har under flera år arbetat med en översyn av bestämmelserna för det kustnära fritidsfisket i Östersjön och på Västkusten och i höstas kom beslut om nya regler längs kusten i Bottenhavet, ner till gränsen mellan Östhammar och Tierp. Bland annat beslutades om nätfiskeförbud på grundare vatten än 3 meter under perioden 1 september till 10 juni samt en fångstbegränsning för handredskapsfisket på högst en vild öring per person och dygn.

När uppdaterade bestämmelser för kustfisket på Gotland kommer är oklart men representanter från Sportfiskarna deltar aktivt i diskussionerna för att påverka att kommande beslut går i en riktning som värnar Gotlands vilda öringbestånd och ett hållbart sportfiske.