Om Fiskeland Gotland

Projektet Fiskeland Gotland är ett EU-finansierat Leaderprojekt där vi genom samverkan med olika aktörer ska skapa en plattform och sprida en kultur för ett hållbart sportfiske efter havsöring på Gotland.

Höga ekonomiska värden

Redan idag omsätter havsöringsfisket på Gotland runt 40 miljoner kronor årligen. Projektet Fiskeland Gotland ska lyfta sportfisket och fisketurismen på Gotland till en ny nivå. Fisket ska bedrivas långsiktigt hållbart, samtidigt som företag utvecklas och besökarnas upplevelser stärks. Sammantaget höjer det Gotlands konkurrenskraft som besöksmål för sportfiskare. Projektet ska vara en nationell och internationell förebild där sportfiskare och entreprenörer tar ansvar för en hållbar utveckling!

Bakgrund till projektet

Idén till projektet uppkom genom den uppmärksamhet och det intresse som riktas mot havsöringsfisket på Gotland. Många tillresta kommer till ön för att fiska öring och nyligen genomförda studier uppskattar att många miljoner kronor omsätts årligen i detta fiske.
Vi som lever och verkar på ön tycker det är fantastiskt att så många väljer Gotland som fiskedestination men kan också känna en viss oro över utvecklingen. Fisket är i princip helt fritt, förutom vissa regleringar under hösten, och därför vill vi på olika sätt arbeta förebyggande för hållbara bestånd och för att det även i framtiden ska vara attraktivt att åka till Gotland för att fiska havsöring.

Samverkan för hållbart sportfiske

Samverkan och samarbete ska ske med fiskeklubbar, med redskapsbransch och turistnäring samt med ett antal boendeanläggningar runt ön. Representanter från länsstyrelsen och Uppsala universitet finns också med i samarbetet.

Under projektet ska vi arbeta fram riktlinjer för en hållbar sportfiskekultur, genom samverkan med boendeanläggningar jobba för sportfiskevänliga boenden och utarbeta former för en fiskevårdsfond där pengarna går tillbaka till den gotländska fiskevården. En viktig del i projektet är förstås också att nå ut med den information som tas fram. Projektet drivs av Sportfiskarna.

Vår förhoppning är att alla som liksom vi fascineras över den gotländska kusten och fisket efter vild havsöring hjälper till i vårt arbete för ett hållbart fiske, och för rika och välmående bestånd.

Ta gärna kontakt med oss på gotland@sportfiskarna.se


Välkommen till Fiskeland Gotland!